_DSC1745.jpg
scopias-logo-69x59pxberden-logo-112x56px
Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: Berden Voorjaarsloop hardloopwedstrijd
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement zowel op individuele basis als via sponsoring van een bedrijf.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
d. Organisator: Regio Atletiek en Scopias Atletiek.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2: Deelname
2.1 Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de organisator voor dat evenement vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
2.2 De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.3 De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten nemen.
2.4 Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de organisator over te dragen aan een derde.
2.5 Indien de deelnemer verhinderd is aan de Berden Voorjaarsloop hardloopwedstrijd deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld bij afmelding vóór 3 februari 2018 onder inhouding van € 2 terugbetaald. Andere betalingen op grond van de overeenkomst worden niet terugbetaald.
2.6 De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Berden Voorjaarsloop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen Terugbetaling plaats van inschrijfgeld.
2.7 De organisator is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats.
2.8 Indien het evenement of bepaalde onderdelen van het evenement door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, dan zal geen terugbetaling van inschrijfgelden plaatsvinden.
2.9 Het is niet toegestaan de Berden Voorjaarsloop anders dan lopend te volbrengen.
2.10 Er kan sprake zijn van limiettijden (bruto tijden). Handhaving van deze limiettijden is ter beoordeling van de organisatie en de politie.
2.11 Een loper, aan wie kenbaar is gemaakt dat hij/zij de limiet heeft overschreden, is gediskwalificeerd. Hij/zij neemt niet langer aan de loop deel en dient op eigen gelegenheid naar de finish terug te keren. Na de 'bezemwagen'/materiaalwagen worden de verkeersmaatregelen opgeheven.
2.12 Alle atleten worden op basis van hun geboortedatum in hun eigen leeftijdscategorie ingedeeld. Starten in een oudere leeftijdscategorie is niet toegestaan.
2.13 De uitslag en daaraan verbonden prijzen zijn gebaseerd op de bruto tijden.
2.14 Van deelnemers, die om welke reden dan ook, zonder tijdsregistratiesysteem deelnemen of deze niet op de juiste wijze dragen, kan geen uitslag worden vastgesteld.
2.15 De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden voor mailings. Deelnemers die hiertegen schriftelijk bezwaar maken worden niet in het bestand opgenomen.
2.16 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Regio Atletiek en Scopias Atletiek.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1 Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
3.4 De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisator adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren.
3.5 De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4: Persoonsgegevens
De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 5: Geschillenregeling
Geschillen tussen de organisator en de deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, in overeenstemming met het arbitragereglement van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaard dat dit het geval is.

Artikel 6: Berden Businessrun
Voor de Berden Businessrun loper geldt aanvullend op dit reglement het Berden Businessrun reglement. Deelnemers van de Berden Businessrun nemen ook deel aan het algemeen individueel klassement.

Artikel 7: Diskwalificatie
De wedstrijdleiding en door de wedstrijdleiding aangewezen personen hebben het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.

Artikel 8: Opvolgen instructies
Instructies van hulpdiensten, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

Artikel 9: Verkeersregels
De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisatie ontheffing verleend is.


Algemene voorwaarden Berden Businessrun  

1. Deelname staat open voor bedrijven en instellingen (non-profitorganisaties zoals overheids-, onderwijsinstellingen), of logische onderdelen van deze bedrijven of instellingen (bijv. diensten, afdelingen, faculteiten, secties), verder te noemen “bedrijf” of “bedrijven”.

2. Ieder team dient in de Berden Businessrun uit te komen onder de naam van het bedrijf dat het vertegenwoordigt. Indien meerdere teams namens een bedrijf deelnemen, dienen zij van elkaar onderscheiden te worden door toevoeging van een nummer aan de bedrijfsnaam, te beginnen met 1 en oplopend met telkens 1.

3. Een team bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen. Van een team mogen zowel werknemers als niet-werknemers deel uit maken.

4. Winnaar is het team met de beste teamscore per afstand. De snelste drie nettotijden per team bepalen de eindscore.

5. Voor het maken van de uitslag van de Berden Voorjaarsloop wordt een tijdregistratiesysteem gebruikt. Dit betekent dat iedere loper aan de Berden Businessrun met een chip loopt.

6. Inschrijvingen vinden plaats op de wijze welke wordt gecommuniceerd via de website www.berdenvoorjaarsloop.nl

7. Van deelnemers, die om wat voor reden dan ook zonder tijdregistratiesysteem lopen of deze niet op de juiste manier dragen, kan geen uitslag vastgesteld worden. Indien hierdoor minder dan drie teamleden finishen zal er ook geen teamuitslag worden vastgesteld.

8. Iedere deelnemer kan per afstand slechts voor één bedrijfsteam uitkomen.

9. Voor al het overige zijn de Algemene Voorwaarden van de Berden Voorjaarsloop van toepassing.
Venlo 13e editie  |  zo 4 maart 2018  |  4 km start 11.50 u  |  7,5 km start 12.30 u  |  15 km start 13.45 u
Hoofdsponsors
berden-logo arc nederland 180x130 logo marksmarks tigers
denhulsternieuw Fontys Venlo nettt interactieve media 180x130 loopcentrum 2
Topsponsors
ewals-logo delimburger knoops auping-logo krone logo b sw logo VIIA energa logo
Sponsors
gerlach MartinCuypers Paars gelders logo tbfoto-logo venlopartners snet logo Zebra A5wit seacon vanheyster Logo Restaurant Wilhelmina schmitz-cargobull-logo benders Ballonservice Venlo groot fysiotherapie tegelen engelen facility 248x176 boels Reumkens cldn roro logo elite Leolux sif logo EFL logo hotel venlo oirbans
Vrienden van Berden Voorjaarsloop
valuas-hotel-restaurant-brasserie vetebe logo jonkers rapid scania-logo cleve enckevort logo cmyk ambaum logo Maas beheer logo Janssen Bouwen ksg vantienen met 1997 willems Hotel Venlo LG FC valuas dfdslogo oirbans logo vissers logo cabooter giant venlo interzuid janssen hermans administratie logo verheijen smeets  alpha global logistics luckylight logo
scopias-logo-lijn-500x397px            Scopias Atletiek wil een grote vereniging zijn die iedere
              atleet iets te bieden heeft. Of je nu beginner bent die
               graag enkele malen per week traint om fit te blijven,
               of  een loper op Nederlands topniveau; bij Scopias
              zul je de  mogelijkheden en expertise vinden om
             je doel te bereiken.

          De leden van Scopias hebben de ambitie om alles eruit te
        halen wat erin zit, om zo in de toekomst aan kop te blijven.
     Scopias heeft per 1 januari 527 leden.
www.scopias.nl